UKONČENÍ AKTUALIZACE STRÁNEK

V roce 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Živnost nyní provozuji zcela vyjímečně (zejména pro menší zakázky a neplátce DPH).

Aktualizace těchto webových stránek byla ukončena, navštivte nás prosím na www.krajinoprojekt.cz

Vloženo 28.4.2017


Nové sídlo a kontaktní osoba pro nové zakázky

V současnosti je kontaktní osobou pro nové zakázky můj kolega Ing. Milan Kubín. Naše kancelář se přestěhovala na adresu Stupická 1a, Praha 10 – Strašnice.
Vloženo 27.10.2015


Vyhlášena LXIV. výzva OPŽP pro osu 6

v programovacím období 2007 -2013 OPŽP zbyly ještě prostředky a byla narychlo vyhlášena LXIV. výzva pro osu 6.

Prostředky lze čerpat mj. na:

rybníky, revitalizace toků, protipovodňová opatření v extravilánu, suché nádrže, protierozní opatření,  mokřady, rybí přechody,  zeleň v extravilánu, krajinné prvky, podporu biodiverzity, apod.

Důležitá omezení a informace v rámci výzvy:

Podání žádostí je do 19. 3. 2015.

Malý finanční objem výzvy - např. na oblast podpory  6.4. (akce spojené s vodním režimem krajiny) bylo vyčleněno pouze 200 mil. Kč. Lze proto předpokládat že uspějí jen projekty s vysokým bodovým ohodnocením.

Za způsobilé budou považovány pouze výdaje proplacené do konce roku 2015 (resp. cca do konce listopadu, kdy se uzavírá financování). Času je proto žalostně málo.  Doporučuji ihned po podání žádostí (bez ohledu zda žádost uspěje) zahájit výběrová řízení na dodavatele. Podle zveřejněného plánu výzev by měla být informace o udělení/neudělení dotace zřejmá v květnu. Dokončení staveb je potřeba plánovat s rezervou, pro případ nepředvídaných zdržení.

S ohledem na časový pres považuji za smysluplné žádat o dotaci pouze na projekty, které:

 • mají již zpracovanou a kvalitní projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebo realizaci,
 • mají vydané stavební povolení (nebo územního rozhodnutí u akcí nevyžadující SP),
 • jedná se o menší záměry, jejichž realizace je zvládnutelná do 4 měsíců.

Teoreticky lze žádat i na projekty rozestavěné nebo dokončené. Předpokladem je, že bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele v souladu s podmínkami OPŽP a výběrové řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2007.

V případě, že máte zájem o zpracování žádosti o dotaci nebo jakékoliv upřesňující informace, budeme rádi, když se na nás obrátíte.


Zveřejněna 7. verze Operačního programu životní prostředí (OPŽP) pro období 2014-2020 a předpokládaný plán výzev v roce 2015.

Informace z aktuálních dokumentů jsou zatím ještě stále velice obecné. Přesto dle předpokládaného plánu výzev by PRVNÍ VÝZVY MĚLY BÝT JIŽ V BŘEZNU 2015. POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI, BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁS OSLOVÍTE CO NEJDŘÍVE. Do březnové výzvy lze u stavebních akcí uvažovat o podání žádosti, pokud již máte rozpracované nebo dokončené technické dokumentace (a ideálně i stavební povolení).

Z oblastí, kterými se zabýváme, půjdou dotace na:

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
(Např. zprůtočnění koryt v intravilánech, rozlivy v extravilánech, vodní díla sloužící protipovodňové ochraně, zadržování a zasakování srážkových vod z intravilánu, povodňové plány, protipovodňové studie.)

KRAJINOTVORNÁ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ A PODPORA BIOTOPŮ
(Např. revitalizace a renaturace toků, výsadby, podpora krajinných prvků, protierozní ochrana, tvorbu biotopů, rybí přechody apod. Ač to není výslovně uvedeno, lze vyvodit, že financovat by se měly dát i rybníky a vodní nádrže s krajinotvornou funkcí.)

Zásadní změna oproti minulosti je, že příjemci již nejsou fyzické osoby nepodnikající. Naopak přibyly podnikatelské subjekty, vč. fyzických osob podnikajících. Zůstávají obce, neziskovky, aj.


Založení společnosti KRAJINOPROJEKT s.r.o.

vloženo 7.7.2014

V posledních letech poptávka po mých službách výrazně převyšovala možnou kapacitu. Abych nebyl nucen nadále odmítat potenciální klienty, rozhodl jsem se po sedmi letech (kdy funguji jako osoba samostatně výdělečně činná) pro založení firmy. Dne 12. 6. 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Webové stránky společnosti www.krajinoprojekt.cz jsou v současnosti ve výstavbě. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem klientům, kteří se na mě v minulosti obrátili.


Vyhlášena LVIII. výzva OPŽP pro osu 6

vloženo 3.3.2014

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil 58. výzvu pro podávání žádostí do Operačního programu životní prostředí. V rámci výzvy lze žádat mj. na

 • rybníky,

 • revitalizace toků,

 • rybí přechody,

 • protierozní ochranu, protipovodňovou ochranu v extravilánech,

 • podporu biodiverzity,

 • výsadby,

 • ÚSESy, atd.

Žádosti jsou přijímány do 15. dubna 2014.

Vymezení žadatelů není v této výzvě omezeno. Podstatné je, že projekty se musí realizovat tak, aby v letošním roce byly minimálně ze 60% prostavěné a profinancované.

!!! Žádost lze podávat i na projekty, které jsou již rozestavěné nebo dokonce dokončené !!!

U rybníků platí omezení z obecných dokumentů:

 • vlastníkem pozemků rybníku nemůže být podnikatelský subjekt,

 • pro podání žádosti je třeba projektová dokumentace pro stavební řízení nebo realizační PD vč. rozpočtu (pouze pro revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní lze předkládat dokumentaci pro územní řízení)

 • součástí žádosti je územní rozhodnutí nebo stavební povolení u akcí, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí. 

Pokud máte zájem o zpracování žádosti o dotaci nebo bližší konzultace, tak mě prosím co nejrychleji kontaktujte.


Vyhlášena L. výzva OPŽP pro osu 6

vloženo 3.7.2013

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu pro podávání žádostí do OPŽP – osy 6 (Lze žádat mj. na rybníky, revitalizace toků, rybí přechody, protierozní ochranu, podporu biodiverzity, výsadby, ÚSESy, atd.).  Žádosti jsou přijímány do 29. listopadu 2013. Důležitá omezení pro podávání žádostí:

 • na rybníky mohou žádat pouze veřejnoprávní subjekty (tj. hlavně obce),

 • vlastníkem pozemků rybníku nemůže být podnikatelský subjekt,

 • pro podání žádosti je třeba projektová dokumentace pro stavební řízení nebo realizační PD vč. rozpočtu (pouze pro revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní lze předkládat dokumentaci pro územní řízení)

 • součástí žádosti je též územní rozhodnutí nebo stavební povolení u akcí, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí. 

Pokud máte zájem o zpracování žádosti o dotaci nebo bližší konzultace, tak mě prosím kontaktujte.


Kontinuální příjem žádostí v OPŽP

vloženo 22.5.2013

Státní fond životního prostředí (SFŽP) plánuje dle aktuálního harmonogramu od června do listopadu 2013 kontinuální příjem žádostí v ose 6. Žádné další údaje zatím zveřejněny nebyly. Pokud budou dodrženy původní alokace pro jednotlivé oblasti podpory, tak podporu rybníků lze očekávat minimální. Předpokládám, že z oblasti podpory 6.4. budou podpořena opatření s nejvyšším dopadem na ochranu přírody a krajiny, zejména revitalizace toků.


Vyhlášena XLII. výzva OPŽP pro osu 6

vloženo 24.9.2012

byla vyhlášená výzva pro podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí, osa 6. Termín pro podávání je do 23. listopadu.  V rámci této výzvy je možno žádat mj. na:

 • revitalizace, opravy, rekonstrukce a odbahnění rybníků (pouze veřejnoprávní subjekty),

 • revitalizace toků,

 • tvorbu a revitalizace tůní a mokřadů,

 • protierozní ochranu,

 • výsadby zeleně,

 • rybí přechody.

Nabízím Vám kompletní zpracování žádostí o dotaci.

V rámci oblasti podpory 6.4. lze žádat také na zpracování studií podélných revitalizací toků a niv. Pokud zpracovatel studie přistoupí k území komplexně (a rozumně), dá se řešit celé povodí i z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany. Vidím zde zajímavou příležitost pro obce na drobných vodotečích, které trápí problémy s bleskovými povodněmi a splachy z polí. Pro tuto výzvu nabízím kompletní přípravu projektu a žádosti o dotaci na zpracování studie.


Změna adresy pro doručování

vloženo 24.9.2012

Od dnešního dne prosím používejte pro poštovní styk adresu: Vladycká 9, 102 00 Praha 10 - Hostivař.


Vyhlášena výzva z OPŽP na snižování rizika povodní

vloženo 16.4.2012

V Operačním programu životní prostředí byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu v rámci oblasti podpory 1.3. - Omezování rizika povodní (1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany). V této výzvě lze mimo jiné žádat o prostředky na:

 • zpracování podkladových analýz a mapových podkladů pro realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích v nivách a povodích s vazbou na povodňovou ochranu a na oblastní plány povodí

 • vypracování podkladů pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření

Pokud zvažujete zahájit řešení protipovodňové ochrany ve Vašem území formou komplexní studie, na kterou byste rádi získali prostředky z evropských fondů, nabízím Vám odborné konzultace a případně kompletní zpracování žádosti o dotaci.

Termín pro podávání žádostí je do 4. června 2012.


Navázána užší spolupráce s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

vloženo 4.1.2012

V rámci projekčních praci jsem navázal užší spolupráci Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D. (http://www.sovina.eu/)


Dotace z OPŽP na rybníky a toky - aktuální stav

vloženo 25.5.2011

SFŽP doposud nevyhlásil výzvu z OPŽP (6.4.), která byla původně plánována na listopad 2010. Mezitím proběhly v mediích informace o možném převodu zbylých prostředků na financování ekoduktů, ozelenění a odhlučnění dálnic. Pevně doufám, že tato myšlenka odešla s bývalým ministrem ŽP - Pavlem Drobilem a výzva bude brzy vyhlášena.

Každopádně ale platí, že finanční prostředky v OPŽP jsou již velmi omezené a je jednoznačné, že v budoucnu uspějí jen nejkvalitnější projekty.


Plánovaná výzva na rybníky a toky v OPŽP

vloženo 2.9.2010

V současnosti probíhá vyhodnocení 21. výzvy Operačního programu životní prostředí - OPŽP, která byla omezena pouze pro veřejnoprávní subjekty. Další plánovaná výzva v OPŽP, oblast podpory 6.4. je říjen/listopad 2010. S ohledem na výrazný převis žádostí v předchozí výzvě lze předpokládat, že úspěšné budou jen nejkvalitnější žádosti. Pro chystanou výzvu nabízím zejména posouzení projektových dokumentací ve vztahu k cílům a bodovému hodnocení OPŽP a případně zpracování žádostí o dotaci  nebo návrhy optimalizace.


Vznik "Koalice pro řeky"

vloženo 31.8.2010

 Chtěl bych informovat o vzniku nového občanského sdružení Koalice pro řeky, které se bude zabývat mj. prosazováním revitalizací vodního prostředí a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Přeji sdružení hodně úspěchů a elánu.


Informace k 14. výzvě Operační program životní prostředí (OPŽP - 6.4) a změnám dokumentů

vloženo 25.2.2010

Přestože ještě nebyly zveřejněny oficiální výsledky 14. výzvy Operačního programu životní prostředí - OPŽP, je zřejmý výrazný převis žádostí na rybníky. Předpokládám proto, že v této a v následných výzvách uspějí jen nejkvalitnější záměry, tj. záměry s největším přínosem z hlediska ochrany přírody a krajiny. Dále bych chtěl informovat o změnách, které proběhly v dokumentech OPŽP. Za nejvýznamnější považuji snížení maximální dotace na rybníky z 90% na 70%. Dále se snížily uznatelné výdaje na projektovou přípravu ze 7% na 5% a uznatelné výdaje na technický a autorský dozor ze 4% na 3%. Zvláště u malých akcí je proto třeba počítat s vyšší účastí investora. Za velice pozitivní považuji možnost navýšení maximální dotace na 100% u revitalizací toků, říčních ramen a tvorbu a obnovu mokřadů a tůní. Jde o opatření, která mají jednoznačně nejvyšší význam z hlediska ochrany přírody a krajiny a smyslu OPŽP. Doufám, že tato změna přispěje k rozhýbání potenciálních investorů těchto opatření.


Byla vyhlášená výzva pro Operační program životní prostředí (OPŽP), osu 6

vloženo 31.10.2009

Byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí do OPŽP, osy 6. Termín pro podávání žádostí je do 5. ledna 2010. Pro rybníky je vyčleněno "pouze" 500 mil. Kč a výzva má omezení v technické kvalitě předkládaných záměrů. Podle mého názoru budou mít šanci uspět jen ty nejkvalitnější záměry. Revitalizací toků, tvorbě a obnově mokřadů, tůní, říčních ramen a podobných vyloženě přírodních opatření, se toto omezení netýká.

S ohledem na omezenou kapacitu přijímám v současnosti pouze zakázky jen na zpracování žádostí o dotace z OPŽP, a to navíc pouze u akcí, které již mají vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud není územní rozhodnutí pro záměr vyžadováno). Další zakázky přijímám až od února 2010.


Operační program životní prostředí (OPŽP) v r. 2009

vloženo 30.4.2009

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnil termíny pro podávaní žádostí v r. 2009. Plánovaný termín pro podání žádostí pro osu 6.4. (Optimalizace vodního režimu krajiny) je říjen/listopad.

 V rámci této oblasti podpory lze hradit mj.:  

 • výstavba rybníků rekonstrukce rybníků a odbahňování rybníků,

 •  revitalizace toků v extravilánu,

 •  obnova a tvorba mokřadů, tůní, obnova pramenišť, obnova zaniklých říčních ramen, podpora rozlivů v nivách, revitalizace rašelinišť, apod.

 •  výstavba poldrů do objemu 50 000 m3,

 •  protierozní ochrana.

Žádost o dotaci lze předložit až po nabytí právní moci stavebního povolení (pokud záměr vyžaduje územní rozhodnutí, stačí pravomocné územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební řízení). Pokud zvažujete podání žádosti o dotaci v r. 2009, je nejvyšší čas začít s přípravou.

Dovolte abych Vám nabídl své služby, především:  

 • přípravu žádosti o dotaci,

 • optimalizaci projektových dokumentací pro potřeby dotace (buď formou přímých konzultací s investorem a projektantem nebo formou zpracování podkladového materiálu).

Kompletní nabídku služeb naleznete zde.

Přípravou žádostí a optimalizací projektů se zabývám od počátku fungování Operačního programu životní prostředí v r. 2007.  V rámci proběhlých dvou výzev jsem zpracovával 8 žádostí o dotaci, které se týkaly výstavby rybníků, rekonstrukce rybníků či odbahňování rybníků. V těchto žádostech jsem měl 100% úspěšnost v přidení dotace. Měl jsem již možnost vyzkoušet si také řízení projektu ve vztahu k dotaci v průběhu realizace. Při optimalizaci projektů Vám mohu nabídnout zkušenosti, které jsem získal v rámci čtyřletého působení v Oddělení péče o vodní ekosystémy na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Bližší informace o realizovaných zakázkách naleznete v sekci zde.


Doporučení pro projektanty pro Operační program životní prostředí - OPŽP (6.4)

vloženo 30.4.2009 

Na základě zkušeností a s ohledem na změny programových dokumentů OPŽP, jsem provedl aktualizaci dokumentu: "DOPORUČENÍ PRO PROJEKTANTY pro přípravu projektových dokumentací do programu OPŽP, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny". Dokument je vhodný především pro zpracovatele projektových dokumentací, ale pomůže také investorům pro základní orientaci v problematice OPŽP - 6.4. a při kontrole práce projektantů. Dokument řeší formální náležitosti projektů.


Operační program rybářství (OPR)

vloženo 10.1.2009

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí je únor tohoto roku. Pokud máte nachystané projektové dokumentace, využijte mé služby k zajištění žádostí o dotaci v rámci aktuální výzvy.


Operační program životní prostředí (OPŽP) - vypsaná výzva

vloženo 22.9.2008

SFŽP vypsal výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 6.4 (bližší informace o oblasti podpory 6.4. čtěte níže v aktualitách). Termín pro podání žádostí je 13.11.2008. Žádost lze podat, pokud je záměr kompletně připraven, tzn. kde to charakter akce vyžaduje, je nezbytné dokládat stavební s nabytím právní moci. Výjimkou je výběrové řízení na dodavatele, které se zahajuje až po akceptaci žádosti. Pokud máte nachystané projekty, využijte mé služby zajištění žádostí o dotaci v rámci aktuální výzvy.


Operační program životní prostředí (OPŽP)

 vloženo 14.7.2008

Využijte mé služby pro optimalizaci a zajištění žádostí o dotaci na rybníky či jiná opatření z  oblasti podpory 6.4. Operačního programu životní prostředí (OPŽP)

Nabízím profesionální a odpovědný přístup a vysokou odbornost v dané problematice. S ohledem na nízké provozní náklady dosahuji výrazně nižších cen než běžné poradenské firmy. Tyto firmy mají navíc zpravidla široký záběr a malou znalost problematiky. Zajišťuji kompletní přípravu žádostí o dotaci. Pokud jste ve fázi projektové přípravy, nabízím optimalizaci projektu ve vztahu k dotaci. (Optimalizací myslím především sladění projektového řešení s cíly dotačního programu, aby projekt dostal co nejvíce bodů a aby náklady byly maximálně uznatelné. Často lze docílit výrazně vyššího bodového ohodnocení takovými změnami technického řešení, které nemají výrazný dopad na celkovou cenu díla ani výsledné efekty očekávané investorem.)

Vzhledem k tomu, že projektanti vodních děl nejsou v naprosté většině seznámeni se základními informacemi o oblasti podpory 6.4. a Operačním programu Životní prostředí, sestavil jsem dokument "DOPORUČENÍ PRO PROJEKTANTY pro přípravu projektových dokumentací do programu OPŽP, oblast podpory 6.4". Dokument řeší formální doporučení. Konkrétní doporučení k technickému řešení je třeba řešit s detailní znalostí místních podmínek. Dokument můžu doporučit i investorům, kterým poslouží k základní orientaci v problematice a při kontrole zpracování projektů. 


Operační program životní prostředí (OPŽP)

vloženo 10.7.2008

Příjem žádostí z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) k oblasti podpory 6.4. je plánován již na srpen/září tohoto roku. V rámci této oblasti podpory lze hradit především:  

 • výstavba rybníků rekonstrukce rybníků a odbahňování rybníků,

 • revitalizace toků v extravilánu,

 • obnova a tvorba mokřadů, tůní, obnova pramenišť, obnova zaniklých říčních ramen, podpora rozlivů v nivách, revitalizace rašelinišť, apod.

 • výstavba poldrů do objemu 50 000 m3

 • protierozní ochrana.

Možnost dotace činí 90% z uznatelných nákladů.Kontakt

Ing. Jan Neuwirth
Stupická 1a, Praha 10 - Strašnice
728 310 501

  

V roce 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Živnost nyní provozuji pouze vyjímečně, pro drobné zakázky, zejména pro neplátce DPH.

 

Aktualizace webových stránek byla ukončena, navštivte nás prosím na www.krajinoprojekt.cz.