Vzdělání

dosažené vzdělání

  • Česká zemědělská univerzita - Lesnická fakulta - obor krajinné inženýrství - aplikovaná ekologie

zkoušky

  • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 114/1992 Sb. v návaznosti na zákon č. 312/2002 Sb.
  • složení zkoušek pro akreditované poradce OPŽP (úspěšné složení kurzů - Jiné podpůrné finanční nástroje, Prioritní osa 1, Prioritní osa 6, Prioritní osa 7, Projektový manažer v OP ŽP, Základy projektového managementu) certifikát zde

 


 

Praxe

  • civilní služba na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (1,5 roku)
  • mapování biotopů NATURA 2000 (1/2 roku)
  • práce na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - Oddělení péče o vodní ekosystémy (4 roky)
  • Projektování a administrace dotací na ŽL (od října 2007) 
  • Od roku 2014 vlastní společnost Krajinoprojekt s.r.o. 

 


 

Realizované zakázky

 (chronologicky od října 2007 do konce roku 2014 - další zakázky realizovány vlastní firmou Krajinoprojekt s.r.o.)

 

Projekt "Tůň u Malého mlýna" - vypracování investičního záměru

zadavatel - KUBÝ s.r.o., investor stavby - Ing. Jirucha, odpovědný projektan - Ing. Robert Kubý

  

Projekt "Tůň u Malého mlýna" - vypracování žádosti o dotaci z Programu ravitalizace říčních systémů - PRŘS

zadavatel - KUBÝ s.r.o., investor stavby - Ing. Jirucha

  

Projekt „Revitalizace rybníku Šušek" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP

zadavatel - ŠINDLAR s.r.o., investor stavby - obec Písečná

  

Projekt "Rekonstrukce rybníka Vestecký" - vypracování žádosti o dotaci z OPŽP bez ekonomické části, optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

  

Projekt „Revitalizace Komárovského rybníka" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP

zadavatel a investor stavby - JUDr. Miroslav Neuman

  

Pozemkové úpravy v k.ú. Nebovidy - poradenství při přípravě projektu revitalizace lokality "U studánky" (tůně s mokřadem, výsadby dřevin a založení louky)

zadavatel - GEPARD s.r.o.

  

Projekt "Revitalizace suchého poldru Roztylského potoka" - studie ozelenění

zadavatel - KUBÝ s.r.o.

   

Projekt "Dostavba kanalizace a ČOV Kněžice" - vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP bez ekonomické části

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

  

Projekt "II. etapa kanalizace Mrákotín" - vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP bez ekonomické části

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

  

Projekt "Kožichovice - kanalizace s napojením na ČOV Třebíč" - vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP bez ekonomické části

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

 

"Podrobná analýza možností čerpání podpory z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - vodní plochy v obci Staré Ždánice" - návrhy technického řešení, optimalizace záměrů z pohledu dotace, doporučení pro projektovou přípravu

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

 

Projekt „Revitalizace Komárovského rybníka" - administrace výběrového řízení na dodavatele stavby, technický a autorský dozor

zadavatel a investor stavby - JUDr. Miroslav Neuman

 

Projekt "Revitalizace VN Líny a Spikaly" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace

zadavatel a investor stavby - obec Katusice

 

Projekt „ŽIVÁ JIZERA - REVITALIZACE NA OSTROVĚ, I. etapa" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP

 zadavatel a investor stavby - Ing. Zbyněk Hýzler

 

Projekt „Odbahnění obecního rybníka v Baštěku" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - obec Bašť

 

Projekt „Revitalizace rybníka Valcha v k.ú. Třešť" - vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, bez ekonomické části

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

 

Projekt „Obnova soustavy rybníků k.ú. Labětín a Řečany nad Labem" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - obec Řečany nad Labem

 

Projekt "Rekonstrukce rybníka Junčáku" - kompletní inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

zadavatel - UNICEN s.r.o., investor stavby - obec Psáry

 

Studie "Opatření na zlepšení stavu vybraných vodních ploch města Odolena Voda s ohledem na možnosti financování z dotací" - vypracování studie, která řeší problémy šesti rybníků - studie obsahuje analýzu problémů, návrhy technických opatření, návrhy organizačních opatření, odhad nákladů, rozbor možných dotačních zdrojů, podrobnou optimalizaci pro využití konkrétních dotačních titulů, harmonogram přípravy

 zadavatel - Město Odolena Voda

  

Projekt "Rybí přechod na Lobezském potoce, k.ú. Vítkov u Sokolova" - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (rybí přechod řešen formou bypassu)

zadavatel - KUBÝ s.r.o., odpovědný projektant - Ing. Robert Kubý, investor - AVESING s.r.o.

 

Projekt „Revitalizace Komárovského rybníka" - řízení realizace projektu ve vztahu k dotaci z OPŽP (poradenství a dohled, monitorovací zprávy, žádosti o platby, zajištění publikace a propagace, atd.)

zadavatel a investor stavby - JUDr. Miroslav Neuman

 

Projekt "Revitalizace VN Líny a Spikaly" - administrace výběrového řízení na dodavatele stavby, technický a autorský dozor

zadavatel a investor stavby - obec Katusice

 

Projekt „Odbahnění obecního rybníka v Baštěku" - výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, řízení realizace projektu ve vztahu k dotaci z OPŽP (poradenství a dohled, monitorovací zprávy, žádosti o platby, zajištění publikace a propagace, atd.)

zadavatel a investor stavby - obec Bašť

 

Projekt "Revitalizace Šporky", "Revitalizace Panenského potoka", "Revitalizace Svitávky" - poradenství při přípravě projektové dokumentace pro ÚŘ - zajištění souladu navrhovaného řešení se zájmy ochrany přírody a krajiny a s financováním záměrů z OPŽP.

zadavatel a zpracovatel PD - HG Partner s.r.o.

 

Projekt "MVN, mokřad a výsadby - lokalita "Pod hrázkou"" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (6.4. a 6.3.), optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - Vlastimil Běluša

 

Projekt "Rybník Kozinec" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - Václav Stýblo

 

Projekt "Revitalizace rybníků Sádečák a Střeďák" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - obec Záhornice

 

Projekt "Rybník Natálka - k.ú. Valy" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - Ing. Ladislav Jezdinský

 

Projekt "Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP

zadavatel a investor stavby - město Úvaly

 

Projekt "Obnova vodního režimu - lokalita Byšice" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP, optimalizace projektového řešení ve vztahu k dotaci

zadavatel a investor stavby - Jan Vozáb

 

Projekt "ŽIVÁ JIZERA - REVITALIZACE NA OSTROVĚ, II. etapa" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP

zadavatel a investor stavby - Ing. Zbyněk Hýzler

 

Projekt "Rybník Horní a Dolní" - vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (projekt počítá s rekonstrukcí a odbahněním rybníka Horní a výstavbou nového rybníka Dolní)

zadavatel a investor stavby - Ludvík Veselý, odpovědný projektant Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Rybí přechody ř. km 94,24 ř. km 96,00 a obnova slepého ramene, Bělá n. Radbuzou" - inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí

zadavatel a investor stavby - Povodí Vltavy, s.p.

 

Projekt "Revitalizace Dobšického slepého ramene – Cidlina, ř.km 9,8" - inženýrská činnost pro ohlášení vodohospodářských úprav

zadavatel - HG Partner s.r.o., investor vodohospodářských úprav: O.s. Dobšané

 

Projekt "Revitalizace Libněveského slepého ramene – Cidlina, ř.km 8,4" - inženýrská činnost pro ohlášení vodohospodářských úprav

zadavatel - HG Partner s.r.o., investor vodohospodářských úprav: O.s. Dobšané

 

Projekt "Revitalizace Staré Cidliny v Sánech" - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

zadavatel - HG Partner s.r.o., investor stavby: Obec Sány

 

Projekt "Rybí přechody ř. km 94,24 ř. km 96,00 a obnova slepého ramene, Bělá n. Radbuzou" - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

zadavatel a investor stavby - Povodí Vltavy, s.p.

 

Projekt "Revitalizační, protipovodňová a protierozní opatření v obci Dobříkov" - vypracování investičního záměru (IZ) a projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)

zadavatel IZ: DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, investor stavby: Obec Dobříkov, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Rybí přechody ř. km 94,24 ř. km 96,00 a obnova slepého ramene, Bělá n. Radbuzou" -  kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblast podpory 6.2)

zadavatel a investor stavby - Povodí Vltavy, s.p.

 

Projekt "Revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblast podpory 6.4)

zadavatel a investor vodohospodářských úprav: O.s. Dobšané

 

Projekt "Revitalizace Staré Cidliny v Sánech" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblast podpory 6.4)

zadavatel a investor stavby: Obec Sány

 

Projekt "Obnova zeleně veřejných prostranství v obci Klíčany" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblast podpory 6.5)

zadavatel a investor výsadeb: Obec Klíčany

 

Studie "Návrh řešení rybníku na Smolnickém potoce" - studie slouží jako podklad pro jednání s orgány st. správy a vlastníky pozemků - byly provedeny 2 variantní návrhy technického řešení rybníku, sádky, využití vodní energie, odhad nákladů a zhodnocení možností financování z dotací.

zadavatel a investor stavby: Roman Říčař

 

Studie "Více-funkční revitalizace údolnice bezejmenného toku v Křenicích" - studie slouží jako podklad pro jednání s orgány st. správy a vlastníky pozemků, návrh obsahuje revitalizací toku, tvorbou tůní, retenčních přehrážek v údolnici, ozelenění údolnice a zpřístupnění plochy veřejnosti

zadavatel: obec Křenice

 

"Rybník Pod lesem" - vypracování manipulačního řádu vodního díla

další informace nejsou s ohledem na smluvní závazky s objednatelem zveřejněny

 

Projekt "Protierozní terénní úprava na farmě Levín" - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)

objednatel: Václav Pěnkava, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Zahradní rybníček Kačaba" - vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby)

objednatel: Pavel Svoboda, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Protierozní terénní úprava na farmě Levín" - inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

objednatel: Václav Pěnkava, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Oprava a odbahnění rybníku v Radlicích" - vypracování projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací

objednatel: Obec Barchovice, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Obnova vodního režimu - lokalita Byšice" - řízení realizace projektu ve vztahu k dotaci z OPŽP (poradenství a dohled, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, publicita, závěrečné vyhodnocení apod.)

zadavatel a investor stavby - Jan Vozáb

 

Projekt "Přehrážka na toku v Jílovém u Prahy" - vypracování investičního záměru (IZ)

objednatel: Mgr. Helena Půlpánová, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Úprava kanalizační sítě obce Drahonice - kanalizace dešťová a splašková v ul. K Lihovarské zahradě" - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

subdodávka pro Ing. Jiřího Sovinu, PhD., odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Návesní rybník v Přišimasech" - vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby)

objednatel: Obec Přišimasy, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD., na projektu spolupracovala Bc. Anna Závodská

 

 "Úprava kanalizační sítě obce Drahonice - kanalizace dešťová a splašková v ul. K Lihovarské zahradě" - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

subdodávka pro Ing. Jiřího Sovinu, PhD.

 

Projekt "Naučná stezka z Všeradic do Litně" - vypracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)

objednatel: Obec Všeradice

 

Projekt TŮNĚ "POD ZBÁBOU" - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) - návrh dvou neprůtočných tůní s možností částečného vypuštění regulačním objektem, výsadby dřevin

objednatel: město Bakov nad Jizerou, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD., na projektu spolupracoval Bc. Milan Kubín

 

Projekt "Naučná stezka z Všeradic do Litně" - vypracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)

objednatel: Obec Všeradice

 

Projekt "Rybník v Přemyšlení" - vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby)

objednatel: SARA CZ s.r.o., odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD., na projektu spolupracovala Bc. Anna Závodská

 

"Přehrážka na toku v Jílovém u Prahy" - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) - projekt řeší vytvoření vodní plochy na zahradě investora, součástí návrhu je také malá vodní elektrárna

objednatel: Mgr. Helena Půlpánová, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

"Oprava a odbahnění návesního rybníku v Přišimasech" - vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)

objednatel: Obec Přišimasy, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Revitalizace Staré Cidliny v Sánech" - řízení realizace projektu ve vztahu k dotaci z OPŽP (poradenství a dohled, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, publicita, závěrečné vyhodnocení apod.)

investor stavby: Obec Sány

 

"Rybník v Přemyšlení" - vypracování manipulačního řádu vodního díla

objednatel: SARA CZ s.r.o.

 

"Rybník u mlýna" - vypracování investičního záměru nového rybníka

objednatel: Václav Beneš

 

Projekt TŮNĚ "POD ZBÁBOU" - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) - návrh dvou neprůtočných tůní s možností částečného vypuštění regulačním objektem, výsadby dřevin

objednatel: město Bakov nad Jizerou, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD., na projektu spolupracoval Bc. Milan Kubín

 

"Přehrážka na toku v Jílovém u Prahy" - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) - projekt řeší vytvoření vodní plochy na zahradě investora, součástí návrhu je také malá vodní elektrárna

objednatel: Mgr. Helena Půlpánová, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt TŮNĚ "POD ZBÁBOU" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblasti podpory 6.3. a 6.4.)

objednatel: město Bakov nad Jizerou

 

Projekt "Odbahnění a oprava rybníku Podkarasák" - kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP (oblast 6.4.)

objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Projekt "Mlýnský rybník na Smolnickém potoce" - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) - projekt řeší výstavbu rybníka v místě historicky zaniklého,  součástí návrhu je také malá vodní elektrárna na principu vodního kola

objednatel: Roman Říčař, odpovědný projektant: Ing. Jiří Sovina, PhD.

 

Projekt "Zasakovací pás Horoušánky" - vypracování kompletní žádosti o dotaci z OPŽP  (oblasti podpory 6.3. a 6.4.)

objednatel: HG partner s.r.o., investor: město Úvaly

 

Kontakt

Ing. Jan Neuwirth
Stupická 1a, Praha 10 - Strašnice
728 310 501

  

V roce 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Živnost nyní provozuji pouze vyjímečně, pro drobné zakázky, zejména pro neplátce DPH.

 

Aktualizace webových stránek byla ukončena, navštivte nás prosím na www.krajinoprojekt.cz.