Vodní a zvláště mokřadní ekosystémy jsou jednou z nejohroženějších složek našeho životního prostředí. Na řadě vodních toků došlo k necitelným úpravám, čímž byla degradována jejich biologická a geomorfologická hodnota, došlo k fragmentaci populací vodních organismů, snížila se samočistí schopnost, zrychlil se odtok vody koryty a omezilo se využití niv pro neškodnou transformaci povodňových vln. Většina mokřadů (za mokřad bývá v našich podmínkách považováno zamokřené území s hlobkou vody přibližně od 0 do 0,6m) byla v rámci intenzifikace zemědělství odvodněna. Druhy (i společenstva), které jsou vázány na tato stanoviště jsou často ohrožené. Rybníky, které do určité míry mohou kompenzovat bilogické a retenční funkce mokřadů a přirozených stojatých vod, jsou často v zanedbaném technickém stavu, mnoho rybníků v minulosti zaniklo. Velikým problémem je zabahnění rybníků. Po odbahnění dochází z důvodu absence protierozních opatření v povodí opět k rychlému zanášení.

 

Pokusil jsem se uvést alespoň některé problémy související s vodou v krajině, které se mne profesně zvláště dotýkají. Na druhou stranu je třeba říci, že v posledních deseti až patnácti letech dochází u veřejnosti, ale mokřad (originál)především u zainteresovaných subjektů (vlastníci vodních děl, správci vodních toků, orgány státní správy) k výrazným změnám myšlení i chování. Důvodem jsou dle mého názoru především zkušenosti z ničivých povodní a celkový posun v chápání smyslu a využívání vodních zdrojů v celé rozvinuté části světa. Změny myšlení se promítly i v dotační politice. Díky dotacím se obnovila, opravila či odbahnila řada rybníků a pozvolna se rozšiřují šetrné způsoby hospodaření. V mnohem menší míře se bohužel daří revitalizovat toky a mokřady.

 

Česká republika stojí před možností čerpat v období do roku 2013 neopakovatelný objem finančních prostředků z dotací EU. V Operačním programu Životní prostředí v oblasti podpory 6.4. (Optimalizace vodního režimu krajiny) je celkem alokováno 225 mil. EUR. Z těchto prostředků jdou hradit opatření k nápravě všech problémů, nastíněných v prvním odstavci. Otázkou je, zda bude dostatek kvalitních projektů. Přál bych si, aby se plánované dotace podařilo bezezbytku vyčerpat. Především bych si ale přál, aby využití dotací bylo smysluplné. Doufám, že na tom budu mít i já svůj podíl.

 

 

V Praze dne 2.3.2008

Jan Neuwirth

 

 

 

Kontakt

Ing. Jan Neuwirth
Stupická 1a, Praha 10 - Strašnice
728 310 501

  

V roce 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Živnost nyní provozuji pouze vyjímečně, pro drobné zakázky, zejména pro neplátce DPH.

 

Aktualizace webových stránek byla ukončena, navštivte nás prosím na www.krajinoprojekt.cz.